Onze Leader Trails

Wie we zijn

Het adres van onze website is: https://leadertrails.be/

Comments

Leader Trails respecteert de privacy van haar leden en andere bezoekers van haar website. Deze Privacyverklaring geeft heldere en transparante informatie over de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Belgische overheid.

Verwerking van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Leader Trails verwerkt voor de volgende doeleinden:
Verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, organisatie van workshops en uitvoering van leiderschapsprogramma’s.

Verzameling van gegevens

Voor de bovenstaande doeleinden kan Leader Trails de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, ID-kaart, telefoonnummer vast/mobiel, organisatienaam en contactpersoon.
Het is ons algemeen beleid om alleen persoonlijke informatie te verzamelen die u bewust verstrekt of noodzakelijk is voor de deelname aan onze trajecten.

Verstrekking aan derden

Leader Trails deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Leader Trails bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten over uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@leadertrails.be. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.